Tintoretto (alias Jacopo Robusti) ( Jacopo Robusti Tintoret * 1519 † 1594 )

Stampe e dipinti d‘arte di Tintoretto (alias Jacopo Robusti)
Verso l‘alto